Ogłoszenie o Planie Podziału Spółki

Zarząd NZOZ VIVA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dukli, adres: ul. Słowacka 11, 38-450 Dukla, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207245, NIP 6842365461, REGON 371176177, kapitał zakładowy: 50250 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 535 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych udostępnia Plan Podziału spółki NZOZ VIVA o treści jak w załączniku.
Podział ten wynika z potrzeby dostosowania się do zmienionej ustawy Prawo Farmaceutyczne.
Czytaj dalej