Informacje RODO i polityka prywatności

INFORMACJA DLA PACJENTÓW NZOZ VIVA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA Sp. z o.o., ul. Słowacka 11, 38-450 Dukla
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@netmol.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia      o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA Sp. Z O.O. z siedzibą: 38-450 Dukla, ul. Słowacka 11,
  13 433 00 11.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wystawienie dokumentów księgowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 10. Otrzymanie faktury/rachunku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów