Ogłoszenie o Planie Podziału Spółki

Zarząd NZOZ VIVA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dukli, adres: ul. Słowacka 11, 38-450 Dukla, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207245, NIP 6842365461, REGON 371176177, kapitał zakładowy: 50250 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 535 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych udostępnia Plan Podziału spółki NZOZ VIVA o treści jak w załączniku.
Podział ten wynika z potrzeby dostosowania się do zmienionej ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Plan podziału został przygotowany na podstawie art. 533 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z zamiarem podziału spółki NZOZ VIVA Sp. z o.o. z siedzibą w Dukli przez wydzielenie, zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Pełny tekst dokumentu: Plan podziału