Podział NZOZ VIVA Sp. z o. o.

Informujemy uprzejmie, że Spółka pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku podziału w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych została przekształcona.

W dniu 03 lipca 2019 r. zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie w przedmiocie podziału Spółki NZOZ VIVA Sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku Spółki NZOZ VIVA Sp. z o.o. (Spółka dzielona) związanego z prowadzeniem działalności leczniczej na nowo zawiązaną spółkę VIVA Sp. z o.o. tj. podział w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Po dokonanym podziale KRS dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000792272.

Nowo powstała Spółka będzie funkcjonować w obrocie pod nazwą: VIVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowacka 11, 38-450 Dukla, NIP: 6842653912, Regon: 383716730 od 01.08.2019 r.

VIVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Księgi Rejestrowej 000000010576.

Spółka nowo zawiązana w wyniku podziału na mocy obowiązujących przepisów wstąpiła w prawa i obowiązki przypadające przed wydzieleniem z umów, koncesji, licencji i zezwoleń pozostających w związku ze składnikami majątku i przedmiotem działania nowo powstałej spółki.

VIVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach świadczonych usług będzie prowadzić działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.