Medycyna pracy

Medycyna pracy – BADANIA PROFILAKTYCZNE

Pracodawca jest zobowiązany – zgodnie z art. 229 kodeksu pracy – do kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez WSTĘPNYCH badań lekarskich. Badaniom tym podlegają też pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Pracownik nie podlega kolejnym badaniom wstępnym, jeżeli pracodawca przyjmuje go do pracy po raz drugi (na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy), np. na podstawie kolejnej zawartej z tym pracownikiem umowy o pracę.
Badania wstępne mają na celu ocenę, czy cechy fizyczne i psychiczne kandydata na pracownika umożliwiają mu wykonywanie pracy w warunkach, jakie zostały na danym stanowisku stwierdzone, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia. Ponadto służą do oceny, czy u kandydata do pracy nie występuje choroba, mogąca stanowić zagrożenie dla współpracowników lub w wyniku kontynuowania pracy w określonych warunkach środowiskowych mogłaby ulec pogorszeniu.
Pracownik nie podlega kolejnym badaniom wstępnym, jeżeli pracodawca przyjmuje go do pracy po raz drugi (na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy), np. na podstawie kolejnej zawartej z tym pracownikiem umowy o pracę.

Ponadto wszyscy pracownicy podlegają badaniom OKRESOWYM, których częstotliwość określa lekarz w zaświadczeniu lekarskim wydawanym pracownikowi po przeprowadzonych badaniach. Terminy badań są różne, ponieważ zależą od stanu zdrowia pracowników, a także od warunków, w których pracownik pracuje.

Badania KONTROLNE, przeprowadzane są u pracowników przy powrocie do pracy, po niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni. Mają na celu ustalenie zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Badania odbywają się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: – po zaprzestaniu prac w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami. – po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) przeprowadza się jedynie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę lub przyszłego pracodawcę.
Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, na którym osoba ma być (lub jest) zatrudniona i informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów takich czynników, wykonywanych na tych stanowiskach. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.
Skierowanie na badanie profilaktyczne


Badanie zakończone jest orzeczeniem lekarskim (co ważne – wydanym przez lekarza uprawnionego do wydawania takich orzeczeń) stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub określeniu przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Dla pracodawcy ważne są tylko te wyniki badań lekarskich, które zostały wykonane lub potwierdzone przez uprawnionego lekarza – a więc lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy lub kwalifikacje zbliżone.

Osoba zainteresowana lub pracodawca, nie zgadzający się z treścią zaświadczenia, mogą wystąpić z wnioskiem o ponowne badania lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie. Wydane po tym badaniu zaświadczenie jest ostateczne.


NZOZ „VIVA” Sp.z o.o. w Dukli zawiera z poszczególnymi zakładami pracy umowy na wykonywanie badań profilaktycznych. Umowy takie są korzystne dla zakładów pracy, ponieważ pozwalają na wynegocjowanie mniejszych stawek za badania lekarskie, wydawanie zaświadczeń oraz za zlecane badania dodatkowe.


Badania profilaktyczne – w godzinach swojej pracy – przeprowadzają:

Dla osób na dowolnym stanowisku pracy:
Ryszard Wojnar lekarz medycyny pracy (Przychodnia w Dukli)


Do góry